Utvalget overleverte sin utredning til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 21. mai 2024. Arrangementet kan ses her: Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning

Utvalgets utredning, NOU 2024: 10, er tilgjengelig her: NOU 2024: 10