Motorferdsellovutvalget ble oppnevnt av Solberg-regjeringen i 2021, og overleverer i dag sin utredning til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Utvalget, som er ledet av jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum, har vurdert hvilke regler som bør gjelde for motorferdsel i utmark og vassdrag. Utvalget har gjennomført en rekke møter rundt omkring i landet og fått innspill fra de 21 medlemmene i utvalgets referansegruppe, relevante myndigheter og mange andre.

Utvalget legger enstemmig frem et forslag til en ny lov om motorferdsel.

– Utvalget fikk i mandat å vurdere dagens lov med sikte på økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati samtidig som hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt. Med utgangspunkt i dette har utvalget utformet et lovforslag som er som er balansert, helhetlig og fremtidsrettet, forteller utvalgsleder Nordrum.

Den foreslåtte loven skal regulere all bruk av motoriserte fremkomstmidler i utmark og i innlandsvassdrag. Det vil si at loven regulerer alt fra bruk av elsykkel til traktor, snøskuter og motorbåt. Loven regulerer også start og landing med helikopter og fly i utmark og på vassdrag.

Lovens utgangspunkt skal være at motorferdsel er forbudt. Når utvalget har vurdert spørsmålet om hvilken motorferdsel loven likevel skal åpne for er nytteverdien av motorferdselen veid opp mot mulige skadevirkninger. Loven åpner i stor grad for nødvendig nyttekjøring i for eksempel næringsøyemed, men er mer restriktiv når det gjelder fritidskjøring.

– Det har vært sentralt for utvalget å foreslå en lov som ivaretar hensynet til naturen og friluftslivet, blant annet ved å fastsette rammer for hvilken ferdsel kommunene kan tillate, tilrettelegge for at ferdselen kanaliseres og ved å kreve at den samlede belastningen på naturen vurderes, sier utvalgsleder Nordrum.

Utvalget foreslår å regulere en del motorferdsel gjennom planer etter plan- og bygningsloven, Blant annet foreslås det at snøskuterløyper skal fastsettes i slike planer. Plan- og bygningslovens system vil legge til rette for helhetlige vurderinger av arealbruk og for gode beslutningsprosesser som sikrer medvirkning.

Motorferdsel kan ha store skadevirkninger på barmark, og utvalget foreslår derfor at det i liten grad skal være adgang til motorferdsel på barmark. Utvalget foreslår imidlertid å utvide adgangen til bruk av motoriserte hjelpemidler for funksjonshemmede i utmark.