Hvis man skal saksbehandle søknader motorisert ferdsel i utmark på en seriøs og god måte er det en god del utredning i saksbehandlinga før vedtak kan fattes. Videre er det ønskelig å ta i bruk elektronisk søknadssystem som eks Digital medarbeider Motorferdsel.no, men dette påfører kommunene en betydelig årlig kostnad som ikke kommuner kan ta uten videre. I ny lov forskrift bør det åpnes opp for at kommunene kan ta gebyr for saksbehandling av søknader om motorisert ferdsel i utmark.

Vefsn kommune har etabler løyper for rekreasjonskjøring som går over kommunegrenser. Interkommunale snøscooterløyer fungerer generelt godt, men det er noen utfordringer med «tullkjøring» utenfor løypenettet. En del bruker løyper for å komme seg ut i terrenget for så å «leke seg med tullkjøring» i områder inntil løypenettet. Løypene blir også brukt for å komme seg innpå ved varsling kontroll. Dette gjør oppsynsjobben for SNO, Politiet og Fjelltjenesten vanskelig. Har man først kommet seg inn på åpen løype for rekreasjonskjøring etter «tullkjøring» er det vanskelig å bevise for bøte legging. Videre er konsekvenser i form av bøter for milde. Det bør vurderes å innføre strengere reaksjonsformer hvis man blir tatt for ulovlig tull kjøring med snøscooter. Større bøter, prikker i førerkort og inndragning av kjøretøy bør vurderes som reaksjonsform. Hvis det ikke innføres strengere reaksjonsformer frykter jeg for at denne problemstillingen vil utvikle seg ytterligere og flere løyper for rekreasjonskjøring i kommuner må vurderes stengt eller legges ned. Dette er svært uheldig for de aller fleste som ønsker løyper og som forholder seg til regelverket.