Ny tekst som innledning av § 4a.
Snøscooter kan brukes på vinterføre i medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd.
Kommunen kan fastsette områder for fri kjøring med snøscooter på vinterføre, samt til snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Friområdene og løypene skal fastsettes i eget kart. Friområdene og løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av friområdene og løypene, herunder om kjørefart og kjøretider.
Forskriften skal gi føringer slik at friområde ikke kan legges der det er fritidsboliger eller helårsboliger og at friområder og løyper begrenses til områder hvor det generelt ikke er snøskredfare. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. Generelt kan kommunene avgjøre om veier som er åpen for alminnelig ferdsel om sommeren og er vinterstengt kan benyttes til snøscooterløyper på vinterføre. I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Likeledes kan kjøring ut av løypen tillates for rasting, i en avstand opp til 300m i hver retning. Kommunen skal sørge for merking og informasjon om løypene. Friområder fremkommer kun på kart som nevnt i forskriftens annet ledd.
Motorferdsel i friområdene og snøscooterløypene er ikke tillatt etter 25. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal friområdene og løypene være stengt når rein ankommer disse områdene og når reindriften gjør krav om stenging. Reindriften i denne sammenheng er vedtak gjort av styret i det reinbeitedistriktet som lovlig har rein i området.