Hei! Jeg er nasjonalparkforvalter og representerer Langsua nasjonalparkstyre. Vi er en veto-myndighet i motorferdselsaker i et område på 1000km2 med 10 store verneområder inkludert en nasjonalpark. Alle som ønsker å benytte motorferdsel i dette området må søke oss, og vi kan etter våre forskrifter ugyldiggjøre tillatelser gitt av andre myndigheter. Vi kan også anmelde overtredelser og vedta ileggelse av gebyr etter delegasjon fra Miljødirektoratet. Motorferdselsaker representerer derfor hovedtyngden av vår saksbehandling gjennom året. Slik er det i de fleste av de snart 50 nasjonalparkene vi har i Norge og i tillegg i en del store landskapsvernområder med et eget verneområdestyre. Dette utgjør minst 7% av fastlandet og 24% av Svalbard.

Fra møtereferatene ser jeg at de fleste brukergruppene av motorferdsel i utmark har vært invitert til utvalgets møter, samt naturvern og friluftsorganisasjoner, og grunneierrepresentanter og myndigheter i motorferdselsaker som kommuner, Statsfovalteren, SNO og Fjelloppsynet. Merkelig nok har ingen nasjonalparkforvaltere og nasjonalparkstyrer vært invitert.

Tror dere at Statsforvalteren eller Miljødirektoratet har representert oss i forvaltningen av nasjonalparkene og andre store verneområder på dette temaet? Det har de ikke. Verneområdestyrene er en frittstående myndighet som forvalter motorferdsel etter verneforskriftene for verneområdene. Kun klagesaker går videre til Miljødirektoratet for avgjørelse der. Vi er altså en overordnet myndighet i motorferdselssaker på snart 10% av fastlandsarealet i Norge, og representerer i tillegg de mest sårbare arealene med høye natur- og friluftsverdier. Jeg synes det derfor er merkelig at vi ikke har blitt trukket inn i dette arbeidet på linje med disse andre som jeg nevnte ovenfor.

Våre erfaringer både med motorferdsellovgivingen, verneforskriftene, forvaltningspraksis, kontrollregimet og alle motsetningene og paradoksene i dette, gjør at det vel knapt er noen andre i dette landet med så gjennomgripende erfaring og kunnskap om motorferdsel i utmark som oss. All omsøkt motorferdsel, som er så og si alt, blir vurdert etter strenge vernebestemmelser i tråd med verneformålet samt naturmangfoldloven. Så og si all kjøring rapporteres tilbake til oss, og vi kan ettergå tvilsom kjøring, følge med på om vilkår blir fulgt og forfølge skader og lovbrudd. Vi forfølger brudd på regelverket, oftest i samarbeid med SNO, men også alene, og tar stilling til sanksjoner. Vi ser hva som fungerer og hva som ikke gjør det i motorferdselregelverket, og hva som er meningsfylt og hva som ikke er det. Jeg mener derfor at dere burde ta kontakt med oss og høre hva vi har å si.