Når kommunene skal saksbehandle søknader om motorisert ferdsel i utmark på en tilstrekkelig grundig måte, er det nødvendig med en del utredninger før vedtak kan fattes. Videre er det ønskelig å ta i bruk elektroniske søknadssystem, noe som påfører kommunene en betydelig årlig kostnad.
I ny lov om motorferdsel i utmark bør det åpnes opp for at kommunene kan ta gebyr for saksbehandling av søknader om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark.