Nasjonal forskrift er for uklar på hvordan man dekker behovet til arrangører av skikonkurranser og for drift av skianlegg. § 3 bokstav e gir direkte tillatelse til preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser. Hva med nødvendig kjøring for å gjennomføre konkurransen? Det kan være transport av drikke ut i traseer til turrenn, tidtakerutstyr, merking/skilting, kvisting, løypevakter etc. På barmark er det behov for å kjøre med ATV/traktor for å holde nede bunnvegetasjon, f.eks ved hjelp av beitepusser, grøfting etc. Begrepet utmark/innmark på presiseres bedre. En alpinbakke og ei lysløype burde kunne defineres som innmark dersom anlegget er angitt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, f.eks som idrettsanlegg (SOSI-kode 1400). Da kunne det vært en bestemmelse både for snødekt mark og barmark som dekket drift og vedlikehold av slikt idrettsanlegg. Slikt vedlikehold som å planere, renske grøfter, holde krattvegetasjon nede gjøres i dag maskinelt. Det er alt for byråkratisk å kreve behandling etter §6 for slike formål. Det er merkelig at selve heistraseen i en alpinbakke er definert som innmark, mens selve bakken der aktiviteten utføres er utmark.