Kommunestyret i Porsanger vil komme med følgende innspill til Motorferdselsutvalgets arbeid med ny motorferdsellov.

Finnmark er et stort fylke, med mye utmark som er vårt felles eie gjennom Finnmarkseiendommen. Denne utmarka har i all tid vært brukt som vårt spiskammers da vi har sterke tradisjoner for å høste av naturen. I tidligere tider foregikk dette til fots og med hest eller rein og etter hvert med motoriserte kjøretøy som traktor, ATV og snøscooter. Dette er viktige tradisjoner hos en stor del av befolkningen og kunnskap går i arv.

De fleste familier har «sine» områder hvor de er kjent og lærer sine barn å bruke naturen. Dette er gode familietradisjoner. De unge lærer tidlig hvor de gode fiskevannene, bærmyrene eller jaktterrenget er, eller hvordan vi henter hjem vinterveden. Vi har også mange brukere av naturen som gjør dette for rekreasjon, noe som betyr mye for mange. Ett av våre fortrinn her oppe er nettopp bruk av naturen og mulighetene for å kunne dra inn på vidda med familien.

Kommunestyret i Porsanger ønsker en forbedring av loven slik at den blir smidigere og mer tilpasset vår bruk. Vi må få en lov som folk forstår og aksepterer, noe som vil gi mer legitimitet i befolkningen. Dagens lov med tilhørende forskrifter er på mange måter stivbent og virker imot vår forståelse av naturbruk. Vi mener at kommunene er best i å forvalte motorferdsel med sin lokale kunnskap.

Det er ingen spesielle årsaker til at en i motorferdselsaker skal fravike forvaltningens hovedsystem hvor kommunen gis myndighet til å fatte vedtak og gi unntak fra regelverket, og Statsforvalteren er klageinstans. Dette er en endring som berører en rekke bestemmelser i regelverket og vil gi kommunene økt myndighet og større selvstyre over motorferdsel i utmark.

I dagens regelverk er all bruk av motorkjøretøy i utmark forbudt i Nord-Troms og Finnmark i perioden 5. mai til 30. juni. Det er i denne perioden heller ikke tillatt å preparere skiløyper med motorisert kjøretøy. Dette begrunnes ofte med at dyrelivet må ha ro i denne perioden, men dette støttes ikke andre steder. I våre naboland, i Amerika og på Svalbard finnes ikke denne begrensningen og det rapporteres ikke over skader på noen av disse stedene. Kommunene må gis muligheten til i lokal forskrift å fastsette når motorferdselsforbud for de enkelte løyper inntrer.

Enkelte år er det fortsatt full vinter lenge etter 5. mai og forbudet for bruk av motorkjøretøy i utmark i perioden 5. mai til 30. juni må fjernes. Det er kommunene som kjenner de lokale forholdene best, ikke Statsforvalteren eller nasjonale myndigheter. Kommunene må også gis mulighet til å fatte vedtak om å benytte «alternativ trasé», uten utredning etter nasjonal forskrift, for løyper som stenges pga. reindrifta eller andre forhold for å ivareta annet næringsliv lokalbefolkningens interesser samt åpne for preparering av skiløyper etc.

Kommunestyret i Porsanger foreslår følgende endringer i Motorferdselloven, og tilhørende forskrifter:

– Kommunen må gis full myndighet til å fatte vedtak og gi unntak/ dispensasjon fra regelverket.  Statsforvalteren bør være klageinstans slik at forvaltningens hovedsystem også gjelder for Motorferdselloven. Kommunene vil da få myndighet til å fatte vedtak og gjøre unntak fra regelverket utfra lokalkunnskap.

– Kommunen gis adgang til å forvalte lov om motorferdsel i utmark, som vil bidra til økt lokalt selvstyre, økt mulighet til utnyttelse av naturressurser i tradisjonelle utmarksnæringer, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling.

– Frakt av bagasje utstyr og ved til egen hytte bør tillates i loven eller i nasjonal forskrift, på samme måte som transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, eller etter utvisning fra skogforvaltninga i Finnmark.

– Forbudet for bruk av motorkjøretøy i utmark i perioden 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark må oppheves, slik at det er samme regelverk i hele landet. Kommunen gis myndighet til å fastsette når motorferdselsforbud for de enkelte løyper inntrer i lokal forskrift, såfremt føret tillater det og dyreliv og reindrift ivaretas.

– Bestemmelsen om at jakt, fangst, fiske og bærsanking ikke regnes som næring, bør fjernes.

– Det bør gis en bestemmelse i loven/forskriften som gir mulighet for å gjøre mindre endringer i kommunenes løypeforskrifter for snøskuter etter forenklet prosess, på samme måte som det etter Plan- og bygningsloven kan gjøres planendringer etter forenklet prosess. Dette vil gi kommunene større fleksibilitet til å forvalte egne løypenett, med mindre byråkrati.

– Det bør gis mulighet til å stikke om løyper etter skiftende føreforhold. Det styres i dag etter en lovtolkning, og gjelder 15 meter fra vedtatt løypetrase. Porsanger kommune mener at denne avstanden ikke er tilstrekkelig for å ivareta skiftende føreforhold gjennom vinteren. Vi ønsker at regelverket for omstikking av skuterløyper klargjøres og at maksimal avstand fra vedtatt løypekart utvides fra 15 meter til minimum 300 meter.

– Det er i dag tillatt å kjøre 300 meter ut fra skuterløype for å raste i områder hvor kommunen har bestemt at denne regelen skal gjelde. Rasting gjelder bare kjøring ut fra løype i rett linje. Vi ønsker at mulighet for i å kjøre i rett linje ut fra løype også skal gjelde motsatt vei, slik at personer som har boliger fritidsboliger innenfor 300 meter fra snøskuterløype, lovlig skal kunne kjøre i rett linje fra bolig/fritidsbolig og inn på løype.

– Kommunen må anses som «offentlig oppsyn- og tilsynstjeneste» etter lovens § 4 og nasjonal forskrift § 2 for å direktehjemle motorferdsel for oppføring av – og ettersyn med fastmerker og annet nødvendig vedlikehold av gjeldende løypetraseer. Vi ønsker også at private skal kunne gjennomføre dette på vegne av kommunen etter særskilt tillatelse.

– Kommunen bør ha anledning til å kreve gebyr for behandling av dispensasjonssaker, i tråd med prinsippet om selvkost.