Tydal kommune ønsker med dette å komme med innspill til områder som bør hensyntas i utvalgets videre arbeid med ny motorferdsellov. Den nye loven må i større grad oppdateres til dagens forhold, samt at den legger opp til økt lokalt selvstyre.

Tydal kommune ønsker følgende endringer i Motorferdselloven med tilhørende forskrifter:
• Kommunen bør gis full myndighet til å fatte vedtak og gi dispensasjon fra regelverket. Statsforvalteren blir klageinstans slik at forvaltningens hovedsystem også gjelder for Motorferdselloven. Kommunene vil da få myndighet til å fatte vedtak og gjøre unntak fra regelverket utfra lokalkunnskap og lokale behov. Dette vil bidra til økt lokalt selvstyre, økt mulighet til utnyttelse av naturressurser i tradisjonelle utmarksnæringer, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og bolyst.

• Kommunen bør gis myndighet til å fastsette når motorferdselsforbud for de rekreasjonsløypene for snøscooter inntrer i lokal forskrift, så fremst føret tillater det og dyreliv og reindrift ivaretas.

• Kommunen bør gis myndighet til å gi tillatelse til øvings- og frikjøringsområder, næringskjøring, safarier m.m.

• Utredningsplikten ved etablering av rekreasjonsløyper bør ligge kun på forhold som har direkte virkninger av løpene.

• Løypestikking må ha åpning i lovverket for å kunne utføres i praksis. Dagens lovverk setter en begrensing for å flytte trase sideveis med 15 meter. Dette er ikke tilstrekkelig på grunn av variasjoner i vær- og føreforhold gjennom sesongen og mellom sesonger. Lokalkunnskap er avgjørende for kunne merke løyper fra år til år.

• Kommunen bør gis myndighet til å fatte vedtak om å benytte alternative løypetraseer i sesong ved midlertidige endrende forutsetninger for drift av løypene. Dette gjøres uten utredning etter nasjonal forskrift for løyper.

• Kommunen bør gis myndighet til å vedta at ubrøytet veg kan benyttes til rekreasjonskjøring med snøscooter generelt, for enkelte områder eller som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift. For at kjøring skal tillates må grunneiernes samtykke innhentes på forhånd.

• Kommunen bør gis myndighet til å gi tillatelse til tilknytningskjøring til opparbeidet rekreasjonsløype, på strekning vedtatt av kommunestyret.

• Det bør tillates bruk av andre beltegående kjøretøyer i scooterløyper, eksempelvis ATV med belter og tråkkemaskin for preparering av løypene.

• I ny lov bør det åpnes opp for at kommunene kan ta gebyr for saksbehandling av søknader om motorisert ferdsel i utmark.

• Det bør også sees på mulighetene for å bruke digitale virkemidler med sikte på en enklere regulering av motorferdsel i utmark. Dette gjelder blant annet standardisere søknader, behovsprøvde lokale tilpasninger, digitalisere søknader, forenkle søknadsbehandling, automatisk rapportering m.m.

Tydal kommune ønsker motorferdsellovutvalget lykke til med det videre arbeidet.

Med hilsen

Tore Evavold
plan- og miljørådgiver
Tydal kommune