Ut fra tydelige signal fra Storting og Regjering må lokal forvaltning, lokalt selvstyre og differensiering for store ulikheter mellom kommuner veie tungt i utredningsprosessen.

Differensiering av regler:
Det er stor forskjell på fjellkommuner i vår region sammenlignet mer sentrale fjellkommuner, eller for eksempel små kystkommuner. Det meste av utleie i våre kommuner skjer via Fjellstyrets hytter, privat/kommersiell utleie er marginalt. Fjellstyrehyttene kan ikke behandles som kommersielle utleiehytter da dette er hytter som er oppsatt i med hjemmel i fjelloven for at de bruksberettigede skal kunne nyttiggjøre seg ressursene i statsallmenningen. Det gjør også at presedensfaren til andre kommuner med langt mer kommersiell utleievirksomhet, kortere avstander til bilveg eller mobil/ nettdekning ikke er til stede.

Miljø:
Lang erfaring viser at å tillate bruk av egen skuter inn til leid hytte ikke genererer økende trafikk/utleie. Det er ikke egenkjøring fremfor leiekjøring som i hovedsak er drivende for hytteutleie i våre områder. Leie av transport vil doble antall turer for hver leieperiode, da leietakernes bagasje og utstyr både må bringes og hentes. Så lenge vi praktiserer tillatelser kun ut fra reelt transportbehov vil egenkjøring reduserer den motoriserte ferdselen og miljøpåvirkningen (kontra leiekjøring) i våre kommuner.

Sikkerhet:
Det er også et sikkerhetsaspekt her som bør veie tungt. Flere av hyttene ligger langt til fjells, uten mobildekning eller sikringsbu. Ved brann, akutt sjukdom eller ulykker er det gode sikkerhetsmessige grunner til å ha egen scooter tilgjengelig som kan brukes til transport i nødsfall. Uten muligheter for verken transport eller kontakt med omverdenen kan hendelser bli kritiske.

Lokal forvaltning
Gjennom århundrer har vi forvaltet våre fjellområder med respekt, og på en sånn måte at det meste oppleves som uberørt natur. Det er også grunnen til at store deler av disse områdene nå er vernet i form av nasjonalparker eller landskapsvern. Vi har avgitt store områder uten vederlag, men med økte restriksjoner. Skjønnsvurdering av lovverk kan brukes mot oss eller med oss, men lokalt selvstyre med erfaringsbasert forvaltning bør veie tungt. Basert på lang erfaring mener vi at vårt skjønn av lovverket er riktig forvaltning, både for miljø og våre innbyggere.

Boattraktivitet
Muligheten til lokale tilpasninger er svært viktige i våre kommuner med lite folk og store avstander. Våre kommuner er fjellkommuner og nærhet til fjellet er en viktig årsak til at folk vil leve her. Muligheten til å kjøre egen scooter innenfor rammen av lovverk og lokalt skjønn har stor betydning for boattraktivitet i våre kommuner. Vi har allerede en enorm oppgave med å snu en negativ utvikling i befolkning og demografi, og innskrenkning av tillatelser på dette området vil også innskrenke vår attraktivitet.

Avslutningsvis reagerer vi sterkt på Statsforvalteren i Trøndelag SFTL sitt politiske høringsinnspill til MFU, sendt 23.12.22. Vi opplever at det i innspillet sås tvil om kommunenes forvaltningsskjønn, både for å svekke lokalt selvstyre og stramme inn regelverket. Etter vår oppfatning er dette i strid med lovgivende myndigheters intensjon med revidering av lovverket.
Vi ser bekymring på både høringsinnspillet og at MFLU har hatt møte med SFTL og kommuner som praktiserer en helt annen politikk enn grensekommuner i Trøndelag. SFTL har varslet innstramming av regelverket og vil omgjøre dispensasjoner til å benytte privat scooter til leid hytte. At de overprøver kommunalt selvstyre og skjønn kan vi ikke se at harmonerer verken med Stortingets vedtak eller mandatet til MFLU.
Vi mener SFTL utøver politikk med sitt innspill, og undergraver tilliten til vår evne til naturforvaltning. Vi mener derfor at utvalget bør se bort fra Statsforvalterens innspill.

Mvh
Arnt Einar Bardal, ordfører i Snåsa