Vi er bosatt i en grensekommune som åpnet en tilførselsløype på 11 km til Sverige med åpningsdato 1/1-2022. Løypa møtte stor motstand i nærmiljøet fra fastboende, reindriftsnæring, Naturvernforbundet, hytteforeninginger m fl. Den ble likevel opprettet ved settestatsforvalter. Vi venter på en evaluering etter oppstarten, men kan allerede etter ett år konkludere med at vektige innsigelser og bekymringsmeldinger har gjort seg gjeldende.

Foreløpig i påvente av en kommunal evaluering:
– Kommunen har brukt kr.1.200.000 på å opprette parkering for biler og
snøskuterhenger for besøkende.
– Kommunen budsjetterer med inntil 200.000 inneværende sesong til brøyting av
parkeringsplass for snøskuterløypa.
– Til parkeringsplass for snøskuterløypa er et myrområde uthugget og drenert.
– Vesentlig økning i ulovlig motorferdsel med kjøring på brøytet kommunal vei.
– Etablerte tilkjøringssnarveier til løypa fra fastboende, hytter og hyttefelt,- også
over privat grunn.
– Fraværende kontroll av ferdsel mht grunnleggende regler.
– Etablering av snøskuterløype, og prosessen under etablering, har
vært en sterk psykososial belastning for bygdesamfunnet.

For bygdesamfunnet er det ingen generell motstand mot motorferdsel i utmark. Men manglende kontrollmulighet, og manglende kapasitet for kontrollmyndighet, gir grobunn for «subkulturer» og gjør dagens motorferdsellov dysfunksjonell.
I grensestrøkene er det utviklet en ekstrem motorsportkultur som ikke er forenlig med grunnleggende miljøhensyn og heller ikke må bli feiltolket som folkehelsetiltak ! Se vedlegg fra Avisa Nordland publisert med tillatelse.

2023-01-25_Avisa_Nordland_-_25-01-2023_print.pdf