Innspill til motorferdsellovutvalget

Vi viser til Stortingsvedtak 25. mai 2021 om revidering av lov om motorferdsel, samt mandat fra regjeringen til motorferdsellovutvalget den 21. september 2021.

Visit Tromsø-Region AS (VTR) VTR ble etablert i 2009, og er et av Norges største destinasjonsselskaper med ca 200 medlemsbedrifter fra alle bransjer i reiselivsnæringen: Overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling.

VTR har som mål å styrke den lokale verdiskapningen i regionen og legge til rette for en konkurransedyktig, bærekraftig helårsdestinasjon som er attraktiv for både besøkende og innbyggere.

Tromsø var i 2019 den første storbyen i Norge som oppnådde det nasjonale merket for bærekraftig reisemål. Bærekraftig reiseliv betyr at fylket, kommunen, destinasjonsselskap og reiselivsbedriftene jobber sammen for å sikre at reiselivsutviklingen skal ha en positiv innvirkning og utvikling for lokalbefolkning, reiselivsbedrifter og turister. Dette er et målrettet utviklingsarbeid for bedre reiselivskvalitet og samarbeid lokalt – og bedre opplevelser for gjestene.

Utviklingen av profesjonell opplevelsesnæring har vært en driver for reiselivsutviklingen i Tromsøregionen og i hele landsdelen. Opplevelsesnæringen er en relativt ny næring som på mange måter enda er i en utviklingsfase. Dette reiser en del utfordringer og problemstillinger som det ikke var tenkt på når lover og regler ble utviklet – ikke minst i forhold til den del av næringen som benytter naturressursene som en del av produksjonsgrunnlaget. Forutsetningen for å ta ut potensialet for videre utvikling er at det utvikles en politikk som har fokus på disse utfordringene, samtidig som også reiselivsnæringen skal ha bærekraftig utvikling som fundament.

Vi ønsker med dette å gi følgende innspill:

VTR ønsker å presisere at vi på et overordna nivå mener at formålet bak gjeldende lov om å verne om natur og friluftslivsverdier fortsatt bør videreføres.

Det er store endringer i samfunnsutviklingen siden motorferdselloven ble vedtatt i 1977. Antall registrerte snøscootere har gått vesentlig opp, fra noen få tusen på 70-tallet til rundt 100 000 i dag. Tilsvarende utvikling ser vi på ATV-området. I samme periode har den teknologiske utviklingen redusert både støy og miljøutslipp. Denne forskningen er dynamisk og prioriteres høyt for å kunne bidra til å nå klimamålene og omstille produksjonen i forhold til det grønne skiftet. Det antas at ytterligere miljøforbedringer vil følge fremover. Elektriske scootere og andre utmarkskjøretøy er allerede i salg i dag.

Med denne innsikt som bakgrunn, mener vi at det vil være nødvendig med en helhetlig fornying av motorferdselregelverket.
Det er store ulikheter mellom kommunene, med følgelig ulike behov og muligheter for ferdsel i utmark. Ut fra dette foreslår VTR følgende endringer:

1. Lokalt sjølstyre. Vi mener motorferdselslovgivningen bør ha som grunnleggende premiss at den må hensynta kommunenes ulike forutsetninger og behov, og derfor bør ny lov legge til rette for fleksible løsninger, som tilpasses lokale forhold og behov.
2. Preparering av løyper for allmenn bruk til ski, sykkel og fotturer.
Direktehjemmelen for preparering av skiløyper for allmenheten må utvides til også å gjelde for preparinger for sykkel/ fatbike samt for gående. Her kan man vurdere om kommunene også gis mulighet til å begrense omfanget av slik tilrettelegging, noe vi mener er nødvendig for å ha en bærekraftig regulering av slik virksomhet.
3. Preparering av løyper til kommersiell drift for hundespann og reinsdyr
Direktehjemmelen for preparering av skiløyper for allmenheten må utvides til også å gjelde for preparinger av løyper for kommersiell drift for kjøring av hundespann og for kjøring av reinsdyr. Her kan man vurdere om kommunene også gis mulighet til å begrense omfanget av slik tilrettelegging, noe vi mener er nødvendig for å ha en bærekraftig regulering av slik virksomhet

Med vennlig hilsen

Lone Helle Inger-Lise Brones
Daglig leder Visit Tromsø-Region AS Rådgiver bærekraft og samfunn Visit Tromsø-
Region AS

Innspill-motorferdsellovutvalget-2023.pdf