Hensikt: gjøre det klarere om hva som kreves for å ha lov til å kjøre motorsport. Tydelig og mer ansvar til kommuner. Motorsport er idrett, og trenger anleggsflater.
Utfordring: Arealbestemmelser for Motorsportanlegg.

Norges Motorsportforbund (NMF) sitt formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge.
NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet har helhetsansvaret for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet.

All aktivitet under motorsporten krever at man kjører på en godkjent bane/område. NMF påser at både formaliteter og sikkerhetsmessige aspekter er ivaretatt før det blir gitt godkjenning til å utøve aktiviteter i regi av NMF. Et av kriteriene er at området skal være regulert som motorsportanlegg, eller har en «formell godkjenning» for dette.
Et motorsportsanlegg er i hovedsak et idrettsanlegg, men definert som motorsport. Motorsport er en aktivitet under Norges Idrettsforbund og er derfor definert som en idrett.

Motorsportsanlegg kan variere stort i omfang og utførelse, avhengig av type aktivitet/gren, på lik linje som andre idrettsanlegg.

Utfordringene for å utvikle flere og bedre anlegg (en av de fire strategiske satsningsområdene for idretten) for motorsporten er uklarheter om ansvar og begreper som «godkjenning», dispensasjon, konsesjon, «alltid vært sånn» – gitt av det offentlige som politi, SVV, statsforvalter/fylkesmann og kommuner for både islagte vann, permanente anlegg/områder og midlertidig aktivitet.
I dag må man gjennom samme prosesser (omregulering) om man skal godkjenne et lite treningsområde for elektrisk motocross for barn, eller for grenen Enduro som er en aktivitet som krever minimalt med inngrep i naturen, som om man skal bygge en roadracingbane tilsvarende Rudskogen Motorsenter med 3 km asfaltert bane, depoter og bygninger. Dette kan i noen tilfeller bli en uforholdsmessig kostnadstung og ressurskrevende prosess for å kunne tilrettelegge for aktivitetsflater for idretten.

Vi ønsker at det blir tatt en vurdering og oppdatering av rundskriv T-1/96 som ligger til grunn i dag. Ikke mange kjenner til dette rundskrivet.

– Det må være mulighet for kommuner å kunne gi dispensasjon fra Motorferdselsloven og arealplan for områder til motorsportaktivitet, og om en slik dispensasjon var gitt ville dette være å betrakte som et midlertidig område for motorsport under idretten, og dermed tillatt.
– Grenene Enduro og Trial krever områder som ikke nødvendigvis har store inngrep i naturen da man bruker naturlige løyper/traser i terrenget. Områder for disse grenene under motorsporten har derfor liten hensikt å må gjennom en full omreguleringsprosess fra kommunen sin side, da dette går mer på aktiviteten enn på arealet/naturen. En enklere «godkjenning» eller eventuelt dispensasjon hadde vært mer fornuftig for at kommuner enklere kunne gitt tillatelse, om de ønsket slik aktivitet på definerte arealer. Dette er idrettsaktivitet, omfattet av Norges idrettsforbund, styrt av organiserte klubber, og ikke rekreasjon, kommersiell eller turistkjøring.

Det vil fortsatt være et mål om at alle steder det skal kjøres motorsportaktivitet skal være regulert til motorsport. Dette gir forutsigbarhet og da er motorferdselen tillatt med hjemmel i forskriften.
Men, om kommune finner det hensiktsmessig å gi en dispensasjon i påvente av ny reguleringsplan, eller av andre hensikter, så er dette en avgjørelse kommunen bør kunne ta.
Idrettsklubber bør kunne ha muligheten til å søke kommuner om et definert område for å kunne kjøre idrettsaktivitetene Trial og Enduro. Kommunene bør kunne gi tillatelse som er presisert i loven om motorferdsel i utmark.

Motorsporten i Norge har et stort potensial for å gå over til elektriske kjøretøy. Både for nye og eksisterende utøvere.
Flere motorsportarealer i dag blir «spist» opp av byvekst, og det er ressurskrevende å finne nye arealer og hvor støy en utfordring. Ved riktig tilnærming kan man gi insentiver til at utøver ønsker og ser fordeler ved å benytte elektriske kjøretøy (færre restriksjoner, flere områder, mer kjøring etc.). Dette har kommunene anledning til i dag ved å redusere begrensninger i kjøretider for aktivitet med elektriske kjøretøy.

Regler som omfatter Motorsporten i dag
– Statens Vegvesen: Motorsportforskriften. Skal søkes om hastigheten på aktiviteten overskrider gjeldene fartsbegrensning på stedet.
– Politiet: Ingen formell ansvar. Skal søkes/orienteres ved større arrangement (og alvorlige personskader)
– Kommuner: Regulering for godkjent område (som et krav i loven om motorferdsel i utmark)
– Grunneier: Tillatelse/avtale til å benytte område til motorsport (som et krav i loven om motorferdsel i utmark)
– NMF: Regelverk, medlemsklubber, lisenser, forsikring. Baneinspeksjon.
– NIF: Idrettsbestemmelsene. Hvem har lov til å delta, hvordan skal det organiseres og gjennomføres.

Denne teksten er et innspill basert på telefonsamtale 17.mars, ref MJB.