Saksprotokoll fra Sametingets plenumsbehandling av sak 010/23 Sametingets innspill til Motorferdsellovutvalget: Sametingets innspill til Motorferdsellovutvalget – Plenumsprotokoll