Hei, viser til møte forleden i referansegruppa i motorferdsellovutvalget, og åpning for innspill om litt mer spesielle problemstillinger. Jeg er usikker på om følgende er tatt opp tidligere:

Det store lokale variasjoner på hvordan forholdene ligger til rette for egenkjøring til leid hytte, og hvordan kommunene har utøvd disp. praksis på dette. Det er «mismatch» i vilkårene i dagens mfl § 6:

Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse kan gis:

  1. Søkeren må påvise et særlig behov.
  2. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
  3. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
  4. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

Kommentarer:

Pkt.1 – Det kan hevdes et særlig behov for å kjøre egen skuter inn til leid hytte pga frakt av utstyr/bagasje, sikkerhet, lang avstand til veg og dårlig mobildekning.

Pkt.2 – Det er ikke turkjøring/rekreasjon.

Pkt. 3 og 4 – Disse betingelsene er motstridende. Ved å dekke behovet for kjøring på annen måte (ved leiekjøring), øker den totale motorferdselen i området, enn ved bruk av egen skuter. Etter pkt. 4 skal det legges opp til å redusere motorferdselen til et minimum.

Det er mange og gode argumenter for at folk heller bør benytte leid hytte enn eid hytte (delingsøkonomi). Bør det være forskjell på regime for kjøring til eid og leid hytte?

Mvh,

 

Jan Borgnes

Daglig leder

Norges Fjellstyresamband

Tlf: 90544975

www.fjellstyrene.no