Det må bli mulighet for å få løyve til å føre tilsyn(f.eks snømåking) på egen hytte i verneområder. Sånn som forslaga er lagt opp til i enkelte villreinområder, så får man kun 8 turer til frakting av ved og proviant. Noen ganger kan det vere 3-4 timers gåtur hver vei for å føre tilsyn, man har jo visse plikter i lovens forstand når det gjelder det.» § 4-10.(sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle»
Det burde vere sånn att man ikke har noen begrensninger på hvor ofte man kan føre tilsyn, hvem skal dekke skader som oppstår ved for lite tilsyn, viss man blir nektet tilsyn av egen hytte?
Problematikken snøscoterfolk vs turfolk, handler som oftest om lokalfolk som vil bruke støyler di har hatt i generasjoner, og turister som ikke tillater (er misunnelige)lokalbefolkninga å bruke egne eiendommer. Og der er Dnt og statskog helt i front med hele sin mektige og pengesterke organisasjon, på å kvele lokalbefolkninga til fordel for sin egen lommebok. Kommuner i ulike deler av landet, har best forutsetning for å bestemme hvordan motorferdsellova fungerer best. Dvs beskytte dyreliv, passe på att skifolk og skuterfolk kan få bruke naturen på en måte alle kan leve med. Er dessuten god distriktspolitikk å ansette flere i kommunen til å behandle søknader, istedet for villreinnemnder. Så skal det strammest inn, så må det først bli turismen som blir rammet, før man nekter grunneiere/hytteeiere ferdsel på egen eiendom. Snøscooter er en nødvendighet for hytteeiere og grunneiere, og betyr mye for friluftslivet for folk som bor i området.